เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกหลักอนามัย ถูกใจประชาชน


วันพฤหัสบดี  ที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ โครงการ "ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกหลักอนามัย ถูกใจประชาชน" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563

ประเมินโครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน โดยมี 
นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่
นายโยธิน จินดาเรือง ท้องถิ่นอำเภอทุ่งใหญ่
น.ส.ภิญญภัค สินรา พัฒนาการอำเภอทุ่งใหญ่
น.ส.สายสกุล วิเชียรฉาย ปลัดอำเภอ(ประจำตำบลท่ายาง)
นางประภิญญา จีนฉิ้ม สาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่
นางอุไรวรรณ ขวัญเมือง ประธานสตรีอำเภอทุ่งใหญ่
นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
น.ส.นุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
น.ส.สุดารัตน์ ทองจิตร นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ และเจ้าหน้าที่ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมเป็นคณะทำงานการประเมินครั้งนี้
 

2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20