เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


สรุปภาพกิจกรรมรณรงค์รักษาความสระอาดในชุมชน และในตลาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลทายาง มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลช่วยกันดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเทศบาลตำบลท่ายางจึงได้จัดโครงการรณรงค์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด เพื่อให้เทศบาล ชุมชน และสาธารณะสะอาด สวยงามต่อผู้พบเห็นเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของประชาชนและนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งยังส่งผลให้บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัยและเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและความสามัคคีร่วมกันระหว่างประชาชนและเทศบาล ทั้งนี้เป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง สัตว์นำโรคและเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20