เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


สรุปภาพกิจกรรมรณรงค์รักษาความสระอาดในชุมชน และในตลาด (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562


เทศบาลตำบลท่ายาง มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลช่วยกันดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นเทศบาลตำบลท่ายางจึงได้จัดโครงการรณรงค์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดเพื่อให้เทศบาลชุมชนและสาธารณะสะอาดสวยงามต่อผู้พบเห็นเพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของประชาชนและนักเรียนได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งยังส่งผลให้บ้านเมืองสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยและเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีและความสามัคคีร่วมกันระหว่างประชาชนและเทศบาลทั้งนี้เป็นการลดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสัตว์นำโรคและเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20