เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการ ดำเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชุน


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และแนวทางในการดำเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนและชุมชุน ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้การดำเนินกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป ทั้งนี้สถานการณ์อยู่ในสภาวะคลี่คลาย เทศบาลตำบลท่ายางจึงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ แล้วเสร็จในวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 และ 5 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มนักเรียน โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ โรงเรียนวัดควนสระบัว และโรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ รวมคณะครู ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่ายางรวม 230 คน โดยได้กิจกรรม ดังนี้ 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 2. กิจกรรมกลุ่มการนำเสนอการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 3. ลงพื้นที่ปฎิบัติ การจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพ 4. การประเมินผลทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน มีผู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95
2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20