เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1


ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง โยดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน
ตามแผนงานระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลา 16 วัน ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ดำเนินการตามแผนงานโครงการเสนอตามวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
ร่วมแจกทรายอะเบทในแต่ละครัวเรือน
 

 

วัน/เดือน/ปี

ชุมชน

กิจกรรม

หมายเหตุ

9 ก.พ – 15 ก.พ

พ.ศ 2564

- ชุมชนพรุพี

- ชุมชนท่ายาง

- ชุมชนตลาดสด

- ชุมชนโคกว่าน

 

- ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

- พ่นหมอกควันทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

- สำรวจความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย

 

16 ก.พ – 21 ก.พ

พ.ศ 2564

- ชุมชนนาแค

- ชุมชนโคกมัน

- ชุมชนวัดควนสระบัว

- ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

- พ่นหมอกควันทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

- สำรวจความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย

 

22 ก.พ – 24 ก.พ

พ.ศ 2564

- โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

- วัดในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

 

- ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

- พ่นหมอกควันทั่วบริเวณเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

- สำรวจความชุกชุมลูกน้ำยุงลาย

2021-02-24
2020-09-28
2020-09-09
2020-04-07
2020-03-03
2020-02-29
2020-02-27
2020-01-16
2020-01-16
2019-11-20