เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่ายาง ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2562 จึงเรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสามารถรับเบี้ยยังชีพ ได้ที่กองสวัสดีการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง ในวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-16.30 น.
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03
2020-04-01
2020-02-05
2020-01-31