เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ


ประชาสัมพันธ์ >>>

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ. เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563.โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงาน                ที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแทนเทศบาล กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10          ของทุกเดือน (เฉพาะผู้โอนเข้าบัญชี)

ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน หากมีปัญหาสามารถ ติดต่อได้ที่  #กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง            อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075 489 110 ต่อ 110
065 348 9687

2020-01-01
2019-12-30
2019-12-26
2019-12-20
2019-12-17
2019-12-13
2019-12-12
2019-12-12
2019-12-11
2019-12-04