เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ


ประชาสัมพันธ์ >>>

การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ. เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563.โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงาน                ที่รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการแทนเทศบาล กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่ 10          ของทุกเดือน (เฉพาะผู้โอนเข้าบัญชี)

ฉะนั้นกรุณาตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน หากมีปัญหาสามารถ ติดต่อได้ที่  #กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง            อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075 489 110 ต่อ 110
065 348 9687

2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03
2020-04-01
2020-02-05
2020-01-31