เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา ให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้ามา ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปี นั้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           ติดต่อสอบถาม โทร 075 489 323 ต่อ  110

2020-07-17
2020-07-17
2020-07-03
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03