เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา ให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้ามา ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปี นั้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           ติดต่อสอบถาม โทร 075 489 323 ต่อ  110

2021-03-19
2021-03-12
2021-03-08
2021-03-05
2021-02-26
2021-02-19
2021-02-05
2021-01-29
2021-01-22
2021-01-04