เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


รับสมัครเรียน รุ่น 2 (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง)


ประกาศการรับสมัครผู้เรียนสูงอายุ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง)

รุ่นที่ 2/2563 (เพิ่มเติม)

จำนวน 19 ท่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลท่ายาง
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้
4.ได้รับอนุญาตจากบุคคลในครอบครัว

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้เรียน
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่ายาง www. Thangyangcity.go.th
ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่ายาง
และทางสื่อออนไลน์ของกองสวัสดิ์การสังคม เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม.....
กองสวัสดิการสังคม 075-4891 10 ต่อ 110 และ 065-3489687

2021-03-19
2021-03-12
2021-03-08
2021-03-05
2021-02-26
2021-02-19
2021-02-05
2021-01-29
2021-01-22
2021-01-04