เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ปี 2563


โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ปี 2563
(กิจกรรมจักสานผลิตภัณฑ์ด้วยเส้นพลาสติก)
วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

2020-07-17
2020-07-17
2020-07-03
2020-06-26
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-10
2020-05-27
2020-04-03