เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลท่ายาง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลท่ายางและมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึง 1 กันยายน 2564 (เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2504) หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยนยน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 075 – 489 110 ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ที่แนบมา ครับ

    เอกสารประกอบ ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม