เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนของ (มหาลัยชีวิต) รุ่น 2

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการรับสมัครผู้เรียนสูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (มหาลัยชีวิตเทศบาลตำบลท่ายาง) รุ่นที่ 2/2563 จำนวน 35 ท่าน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลท่ายาง 3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 4.ได้รับอนุญาตจากบุคคลในครอบครัว เอกสารการสมัคร 1.ใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้เรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่ายาง www. Thangyangcity.go.th ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่ายาง และทางสื่อออนไลน์ของกองสวัสดิ์การสังคม เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม..... กองสวัสดิการสังคม 075-489110 ต่อ 110 และ 065-3489687

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนของ (มหาลัยชีวิต) รุ่น 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม