เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ทราบว่า ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา ให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายเข้ามา ตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปี นั้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมยังคงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่ย้ายภูมิลำเนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้เพื่อมิให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       ติดต่อสอบถาม โทร 075 489 323 ต่อ  110    เอกสารประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กรณีย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองสวัสดิการสังคม