นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัด #โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัด #โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพ #รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ราชการกำหนด และ #เตรียมความพร้อมการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน นี้ โดยมีนายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาในเหตุการณ์ซ้อมแผนในครั้งนี้ 
????????เทศบาลตำบลท่ายาง ขอขอบคุณคณะทำงาน วิทยากรทุกท่าน หน่วยงานต่างๆ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ที่ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนีสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ????????