นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

#จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน_กรกฎาคม_2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ..!!????????
ด้วยเทศบาลตำบลท่ายางดำเนินการ #จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน_กรกฎาคม_2561
????????จึงขอเรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสามารถรับเบี้ยยังชีพ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่ายาง
ในวันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น -16.30 น.????????