นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญชวนประชาชนจัดทำ "#ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก" ????????️????️ในครัวเรือนของตน เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ

เทศบาลตำบลท่ายาง ????ขอเชิญชวนประชาชนจัดทำ "#ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก????????️????️ในครัวเรือนของตน เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดทำ "#ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน" เพื่อตามนโยบายแนวทางของจังหวัดและเป็นการรณรงค์ให้พนักงานฯ ประชาชน ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูและรักษาสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติ โดยนำหลักการ 3 ช #ใช้น้อย#ใช้ซ้ำ#แปรรูปการใช้ มาเป็นแนวทางในการดำเนินจัดการขยะต้นทางและให้จัดทำ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่ายาง มีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกหมู่บ้านในตำบลท่ายางได้ริเริ่มในโครงการ "#ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน"