นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับเงินสด) ประจำเดือนธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ..!!
ด้วยเทศบาลตำบลท่ายางดำเนินการ
#จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ_ประจำเดือน_ธันวาคม_2561 
จึงขอเรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพสามารถรับเบี้ยยังชีพ ได้ที่...กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลตำบลท่ายาง
ในวันอังคาร  ที่ 4  ธันวาคม  2561 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น -16.30 น