วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมระบบเสียงไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาเกลี่ยขยะบริเวณพื้นที่กำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองหนองยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายพรุพี ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อสีและอุปกรณ์ทาสีสำหรับทำเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขมษ 689 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง