นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย

กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย

  เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายให้แจ้งบัตรหาย หรือบัตรถูกทำลายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร โดยไม่ต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และต้องยื่นคำ
ขอมีบัตรใหม่ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย
หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14) 
  2. หลักฐานเอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่และเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้อย่างใด
  อย่างหนึ่ง (ถ้ามี)  เช่น ใบอนุญาตขับรถ ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง 
      เป็นต้น 
  3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 
  ไปให้การรับรอง

การทำบัตรใหม่กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

http://www.bora.dopa.go.th/callcenter1548/index.php/card/18-card-smartcard-break


ดาวน์โหลดไฟล์