นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ

กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

  บัตรมีอายุใช้ได้แปดปี
  เมื่อบัตรเดิมหมดอายุต้องมีบัตรใหม่ โดยยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน 
นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท โดยไม่ต้องเสียค่า
ธรรมเนียมการทำบัตรแต่อย่างใด

  ** การทำบัตรก่อนบัตรเดิมหมดอายุ ** หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทำบัตรก่อนวันที่บัตรเดิมจะ
หมดอายุ สามารถทำได้ภายในหกสิบวัน ก่อนวันที่บัตรเดิมจะหมดอายุ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ทำบัตรแต่อย่างใด

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำไปแสดง

  1.  สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
  2.  บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

อ้างอิงจาก

http://www.bora.dopa.go.th/callcenter1548/index.php/card/17-card-smartcard-exp


ดาวน์โหลดไฟล์