นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล

    เมื่อเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรโดยยื่นคำขอเปลี่ยนบัตร ต่อพนักงาน
  เจ้าหน้าที่ภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล  หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หากพ้นกำหนด
  จะต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

หลักฐานเอกสารที่ต้องนำแสดง

  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร.14)
  2. บัตรเดิม
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล แล้วแต่กรณี

การเปลี่ยนบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ต้องเสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

อ้างอิงจาก

http://www.bora.dopa.go.th/callcenter1548/index.php/card/19-card-change-lname

ดาวน์โหลดไฟล์