นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คู่มือด้านทะเบียนราษฏร(การเกิด)

การเกิด

หลักเกณฑ์

  เมื่อมีคนเกิดต้องแจ้งชื่อคนเกิดให้ถูกต้องตามหลักการตั้งชื่อบุคคล พร้อมกับการแจ้งการเกิด

  * คนเกิดในบ้าน

  ให้เจ้าบ้านหรือบิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดในบ้าน 
  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด

 * คนเกิดนอกบ้าน

  ให้บิดาหรือมารดาแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิดนอกบ้านหรือแห่งท้องที่
  ที่จะพึงแจ้งได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเกิด ในกรณีจำเป็นไม่อาจแจ้งได้ตามกำหนด ให้แจ้ง
  ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันเกิด

 เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
  3. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

 ขั้นตอนในการติดต่อ

  1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารและหลักฐานต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่เด็กเกิด
  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานกับทะเบียนบ้าน และลงรายการในสูติบัตรแล้วเพิ่มชื่อเด็กใน
  ทะเบียนบ้านและ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน แล้วมอบสูติบัตรตอนที่ 1 และสำเนา
  ทะเบียนบ้านคืนให้กับ ผู้แจ้ง

 การแจ้งเกิดเกินกำหนด

 หลักเกณฑ์

  เป็นการแจ้งเกิดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเมื่อพ้นเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ (15 วัน) ตามกฎหมาย
  มีบทกำหนดโทษ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

 เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (ถ้ามี)
  3. พยานบุคคลที่ให้การรับรอง และบัตรประจำตัวประชาชน
  4. รูปถ่ายของบุคคลที่ขอแจ้งการเกิด 1 รูป (กรณีอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์)
  5. หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล (ถ้ามี)

 ขั้นตอนในการติดต่อ

  1. ผู้แจ้งยื่นเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิด
  2. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานแล้วเปรียบเทียบคดีความผิดและสอบสวนผู้แจ้ง บิดามารดา
  ให้ทราบสาเหตุ ที่ไม่แจ้งการเกิดภายในกำหนด ในกรณีบิดาหรือมารดาไม่อาจมาให้ถ้อยคำใน
  การสอบสวนได้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด นายทะเบียนจะบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวไว้
  3. นายทะเบียนนำเสนอนายอำเภอแห่งท้องที่พิจารณาอนุมัติออกสูติบัตร และเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

อ้างอิงจาก

http://www.bora.dopa.go.th/callcenter1548/index.php/menu-population/13-service-handbook/population/9-population-bd

ดาวน์โหลดไฟล์