นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

คู่มือด้านทะเบียนทั่วไป(การหย่า)

การหย่า

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ
  * ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย
  * การจดทะเบียนหย่า
  * ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส

การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ
  * การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายกระทำได้ 2 วิธี คือ การจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน และการจดทะเบียนหย่า
  ต่างสำนักทะเบียน
  * การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

เอกสารที่ใช้เพื่อการจดทะเบียนหย่า คือ
  * บัตรประจำตัวประชาชน
  * ใบสำคัญการสมรส
  * หนังสือหย่าหรือหนังสือสัญญาหย่า
  * พยานบุคคลจำนวน 2 คน

ขั้นตอนในการติดต่อขอจดทะเบียนหย่า
กรณีการจดทะเบียนหย่าในสำนักทะเบียน
  * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
  * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน
กรณีการจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน
  * คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร หรือเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือหย่า
  * คู่หย่าตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และแต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด
  * คู่หย่ายื่นคำร้องพร้อมหนังสือหย่าต่อนายทะเบียน ณ สำนักทะเบียนตามที่ได้ตกลงกัน
กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล
  * หากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด คู่หย่าไม่ต้องจดทะเบียนหย่าอีก และหากให้คู่สมรสหย่าขาดจากกัน โดยมี เงื่อนไขให้ไปจด
  ทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียน การสมรสจึงจะสิ้นสุด

การจดทะเบียนหย่า
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

 1.การรับเรื่อง
  - คู่หย่าตกลงเรื่องทรัพย์สิน การปกครองบุตร(ถ้ามี) โดยทำเป็นหนังสือ หย่าแล้วยื่นคำร้องตามแบบ คร.1 พร้อมหนังสือหย่า
  ต่อนายทะเบียน
  * ป.พ.พ.ม. 1514,1520,1522 
  * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศห 2541ข้อ 6,8 ผู้รับผิดชอบ "เจ้าหน้าที่"

 2.ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้สำหรับบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย 
  หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
  2.3 ใบสำคัญการสมรส (คร.3) หรือสำเนาทะเบียนสมรส
  2.4 หนังสือหย่าหรือข้อตกลงการหย่า ที่มีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน
  2.5 พยานอย่างน้อย 2 คน
  * ป.พ.พ. ม.1514
  * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 8,20(1) ผู้รับผิดชอบ "เจ้าหน้าที่"

 3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
  3.1 คู่หย่าแสดงความยินยอมที่จะจดทะเบียนหย่า
  3.2 คำพิพากษาของศาลซึ่งผู้ร้องนำหลักฐานมาแสดงต่อนายทะเบียน ผู้รับผิดชอบ "เจ้าหน้าที่"

 4. ผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน
  - นายทะเบียน (นายทะเบียน/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต หรือผู้รักษาราชการแทน 
            * กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2499) ผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน"

 5. ชี้แจ้งผลการจดทะเบียนหย่า
  - นายทะเบียนชี้แจงผลของการจดทะเบียนการหย่าให้ผู้ร้องทราบ

  6. การลงรายการให้ทะเบียน
  6.1 ลงรายการด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนหย่า (คร.6) และ ใบสำคัญการหย่า (คร.7) หากผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์
  จะให้บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน อำนาจปกครองบุตร หรือเรื่องอื่นให้นายทะเบียนพิมพ์รายละเอียดนั้นไว้ในช่องบันทึก 
  6.2 เมื่อพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนหย่าแล้ว หากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันทีก่อนการสั่งพิมพ์ - กรณีไม่มีการแก้ไขและได้
  สั่งพิมพ์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้อีก อันจะเป็นการป้องกันการแก้ไข หรือลบข้อมูลโดยมิชอบเมื่อเห็นว่าถูกต้องให้
  สั่งพิมพ์ทกหะเบียนการหย่า (คร.6) และใบสำคัญการหย่า คร.7 เพื่อให้ผู้ร้องและพยานลงลายมือชื่อใน คร.6 และ คร.7 แล้วมอบ 
  คร.7 ให้คู่หย่าฝ่ายละ 1 ฉบับ
  * ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบรัว พ.ศ.2541 ข้อ 20 ผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน", "เจ้าหน้าที่" แล้วมอบ คร.7 ให้
  คู่หย่าฝ่ายละ 1 ฉบับ

 7.เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้วให้นายทะเบียนเก็บ
    - รักษาทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยการจัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงลำดับตามเลขทะเบียน โดยมิให้ทำลายเพราะเป็น เอกสารสำคัญ
      ทางกฎหมาย ซึ่งใช้รับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้องนายทะเบียนไม่ต้องจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ อีกเพราะมีข้อมูลอยู่ใน
  เครื่องแล้ว

 8. กรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าหรือระบบการสื่อสารขัดข้อง
      - ให้ถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือ การบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยมือ ลงในคำร้อง (คร.1) และทะเบียนการหย่า (คร.6) แต่
  ต้องนำมาจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนหย่า ดังกล่าวไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งภายหลังผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน", 
  "เจ้าหน้าที่"

 9. การจดทะเบียนการหย่าต่างสำนักทะเบียน 
 มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
  1. สำนักทะเบียนแห่งแรกถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือ การบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยมือลงในคำร้อง (คร.1) และ
  ทะเบียนการหย่า (คร.6) จากนั้นถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ก.
  2. สำนักทะเบียนแห่งที่สอง
  2.1 ถือปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นข้อ 5-8 และ
  2.2 ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21 ข.
            * ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ21 ผู้รับผิดชอบ "นายทะเบียน", "เจ้าหน้าที่"


อ้างอิงจาก

http://www.bora.dopa.go.th/callcenter1548/index.php/menu-general/12-service-handbook/general/28-general-status-divorce


ดาวน์โหลดไฟล์