นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

กลุ่มงานทะเบียนราษฎร

การขอเลขหมายประจำบ้าน
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และแบบแปลนการก่อสร้าง ( ถ้ามี )
3. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน ( ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตามข้อ 2)
4. กรณีมอบหมายให้นำใบมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย 
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

การแจ้งรื้อบ้าน
เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. กรณีมอบหมายให้นำใบมอบหมายและบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบหมายมาแสดงด้วย
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์


การแจ้งเกิด

เอกสารประกอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์


การแจ้งตาย

เอกสารประกอบ. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย และทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่คนตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
3. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
4. บันทึกประจำวันแจ้งความคนตาย (กรณีไม่มีหลักฐานรับรองการตาย)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์


การขอตรวจคัด และรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
เอกสารประกอบ1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
3. บัตรประจำตัวทนายความหรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ)
4. กรณีขอคัดของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบหมายจากบุคคลที่จะขอคัดนั้น พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่จะขอคัด
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์


การแจ้งย้ายเข้า
เอกสารประกอบ1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่
3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4. กรณีเจ้าบ้านไม่ได้เป็นผู้แจ้งให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านพร้อมหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้านและให้เจ้าบ้าน
ลงชื่อยินยอมในใบแจ้งการย้ายที่อยู่
5. บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้าน
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์


การแจ้งย้ายออก
กรณีย้ายตนเองซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เอกสารประกอบ1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง (ตนเอง)
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้แจ้งย้ายออก
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์


การแจ้งย้ายออกผู้อื่น
เอกสารประกอบ1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. กรณีผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าบ้านให้นำบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าบ้านมาแสดงด้วย พร้อมหนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์


การแจ้งย้ายปลายทาง
เอกสารประกอบ1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
3. หนังสือมอบหมายของเจ้าบ้านที่ย้ายเข้า (กรณีที่เจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง)
ไม่มีคำร้องเพราะออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์