เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

หนังสือมอบหมาย(งานทะเบียนราษฎร)

การติดต่อกลุ่มงานทะเบียนราษฎร กรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง
ให้ทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อืนมาดำเนินการแทน

ดาวน์โหลดไฟล์