นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศ กำหนดวันเวลายื่นคำขอออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกเขตจังหวัด

  กำหนดวันเวลายื่นคำขอออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกเขตจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2559

ดาวน์โหลดไฟล์