นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดไฟล์