เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดไฟล์