นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 295.00
เมตร แล้วลงดินลูกรังหรือหินผุ ยกระดับคันทางให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
295.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,180.00 ตารางเมตร
เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย ณ บริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่
2  ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 229,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์