นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง  โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  72.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดส่งมอบงานภายใน  120 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์