นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเปิดเผลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณถนนภายในเขตเทศบาล เทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดาวน์โหลดไฟล์