นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง
โดยทำการซ่อมแซมหลังคา ทาสีอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งฝ้าเพดาน
ปูกระเบื้องพื้น ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ติดตั้งสุขภัณฑ์
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณบ้านพักของเทศบาลตำบล

ท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดส่งมอบงานภายใน  90 วัน  นับถัดวันทำสัญญาจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์