นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางโดยทำการติดตั้งกันสาดทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางและโรงอาหาร
จำนวน 2 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

    จุดที่
1 เชื่อมระหว่างโรงอาหารและอาคารเรียน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด


    จุดที่ 2 กันสาดด้านหน้าอาคารเรียน
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ
บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดไฟล์