นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายาง


โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายาง โดยทาการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จานวน 1 หลัง ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตาบลท่ายาง อาเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลท่ายางกาหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 2 ป้าย กาหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทาสัญญาจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์