นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง
จำนวน 1 ชุด กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน
นับถัดวันทำสัญญาซื้อ นั้น

  งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน  900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

  ราคากลางเป็นเงิน  871,500 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์