นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว
60.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร โดยทำการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ
(ลูกรัง 10 ซม.) ให้ได้ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
480.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 18 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและลงหินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว
600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00
เมตร ระยะทางยาว 60.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย  ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด
กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง นั้น    งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 294,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)         

     ราคากลางเป็นเงิน 308,000 บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์