นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ


โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ
โดยทำการถางป่าและขุดตอ ให้ได้ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,980.00 ตารางเมตร แล้วถมดินยกระดับคันทาง ให้ได้ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 330.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งบดอัดเรียบ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด ø 1.00 X 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 8 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด ø 0.80 X 1.00 เมตร 2 จุด จำนวน 16 ท่อน
พร้อมยาแนวรอยต่อท่อแลถมดินหลังท่อ ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย  ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง
หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง 

    งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 471,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)         

   ราคากลางเป็นเงิน  476,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์