นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง

โครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่
- พระแสง โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ไหล่ทางเดิมให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว
800.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย  ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2
ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง นั้น


    งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)           

    ราคากลางเป็นเงิน 502,000 บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์