นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายยวงทอง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายยวงทอง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร โดยทำการปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมให้ได้ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร  หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางลงดินลูกรัง หรือหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย  ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด
กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง นั้น

    งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)         

    ราคากลางเป็นเงิน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์