นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง


ด้วยเทศบาลจะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2ารป้องกันนังกล่าวในช่วงหน้าฝนเสีย2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

ดาวน์โหลดไฟล์