นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาซื้อ คุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ครุภัณฑ์รถตู้โดยสาร ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาซื้อ คุณลักษณะตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ดาวน์โหลดไฟล์