เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช :: www.thayangcity.go.th

นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556 - 2560

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2556 - 2560

ดาวน์โหลดไฟล์