นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากบริเวณปลายทางถึงถนนทางเชื่อมถนนทุ่งใหญ่ - วัดขนาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา
2 เริ่มต้นจากบริเวณปลายทางถึงถนนทางเชื่อมถนนทุ่งใหญ่ - วัดขนาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมให้ได้ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,28.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังหรือหินผุ ยกระดับคันทางบริเวณปลายทางถึงบริเวณทางเชื่อมถนนทุ่งใหญ่ - วัดขนาน ให้ได้ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 1,968.00
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 27 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและถมดินกลบหลังท่อไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร  ลงหินคลุกชั้นพื้นทาง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ  หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
กำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง นั้น

  งบประมาณ 1,108,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)       

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาโครงการนี้  เป็นเงิน 1,081,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์