นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลท่ายาง


โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
ของเทศบาลตำบลท่ายาง 
หมู่ที่ 2
ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

               ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเทศบาลตำบลท่ายาง
จำนวน 1 คัน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน นับถัดวันทำสัญญาซื้อขาย นั้น

  งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน  2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

  ราคากลางเป็นเงิน  2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์