นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมาลีอุทิศ ของเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมาลีอุทิศ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 990.00 เมตร โดยทำการปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมให้ได้
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 990.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,950.00 ตารางเมตร ถมดินลูกรังหรือหินผุ ยกระดับคันทาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 990.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดอันแน่นตลอดสาย ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 990.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,960.00
ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังหรือหินผุ ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
2 แผ่นป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายางกำหนด ราคากลาง  2,404,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์