นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทุ่งใหญ่ - ทุ่งสง

โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่- ทุ่งสง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดรื้อผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคูระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า คสล. ทั้ง 2 ฝั่ง และเกาะกลางถนนแล้วทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร ชั้น คุณภาพ 3 จำนวน 448.00 ท่อน  และบ่อพักท่อ คสล. ขนาดท่อ Ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 52 บ่อ พร้อมทางเท้ารวมทั้งสองฝั่ง ถมดินยกระดับคันทางหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร ทั้งสองฝั่ง  และทำเกาะกลางถนนทำผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก-คอนกรีต ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ทั้งสองฝั่ง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายางกำหนด งบประมาณเป็นเงิน 8,004,000.- บาท(แปดล้านสี่พันบาทถ้วน) ราคากลางคิดเป็นเงิน  8,021,000.00 บาท(แปดล้านสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์