นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง งบประมาณ 9ารป้องกันนังกล่าวในช่วงหน้าฝนเสีย2,289,000.-บาท
(เก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  ราคากลาง 8,908,000.-บาท  (แปดล้านเก้าแสนแปดพันบาทถ้วน) ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ระหว่างวันที่  1 สิงหาคม  2560 -  9 สิงหาคม 
2560
หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์หมายเลข 075 – 489323 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
www.gprocurement.go.th หรือ  www.thayangcity.go.th  ในวันเวลาราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์