นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยทำการขุดรื้อคูระบายน้ำ คสล. พร้อมทางเท้า แล้วทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด ø 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 422 ท่อน บ่อพักท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร
จำนวน 50 บ่อ พร้อมทางเท้า ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - พระแสง ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร และขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณถนนทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และบริเวณถนนทุ่งใหญ่ - ลำทับ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร รื้อถอนรั้วกำแพงคอนกรีต ป้ายคอนกรีต ประตูอลูมิเนียม ระยะความยาวรวม 158.00
เมตร แล้วทำการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต ระยะความยาว 133.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ป้ายคอนกรีต ขนาดกว้าง 7.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร และประตูอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 2.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1
ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2
ตำบลท่ายาง  อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายางกำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์