นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสังข์


โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสังข์บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายางหลังเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขนาดความยาว 120.00 เมตร
พร้อมทำทางเท้ามีราวกันตก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร และติดตั้งไฟสนาม หัวเสาคอนกรีตราวกันตกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 13 ต้น พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายางกำหนด งบประมาณ 4ารป้องกันนังกล่าวในช่วงหน้าฝนเสีย2,810,000.-บาท (สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางคิดเป็นเงิน  4,598,000.- บาท  (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์