นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV)


ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(กล้อง CCTV) กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 120วันนับถัดวันทำสัญญาซื้อขาย นั้น

  งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน  4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

  ราคากลางเป็นเงิน  4,096,680.- บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์