นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
นายกเทศมนตรี

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางเป็นอาคารเรียน

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางเป็นอาคารเรียน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร โดยทำการก่อผนัง ติดฝ้าเพดาน ประตูหน้าต่าง และระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 20,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งพัดลมโคจร จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่ายางกำหนดส่งมอบงานภายใน  90 วัน  นับถัดจากวันทำสัญญาจ้าง  ราคา 445,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างภายในวันที่  7  พฤษภาคม  2561  ตามสัญญาจ้างเลขที่  610205005680  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดไฟล์